Plán práce

Plán práce školy- Základní škola Nová Hradečná, přísp. org.

školní rok 2014/2015 

I. Hlavní úkoly školního roku:

1.Pracovat odpovědně, samostatně a iniciativně. Diferencovaně pečovat o žáky podle jejich intelektových schopností a možností ve spojených ročnících.
2.Pěstovat a rozvíjet u žáků vlasteneckou , estetickou a rodinnou výchovu.Vychovávat k ochraně životního prostředí.
3.Pokračovat v modernizaci materiálně- technické základny školy.
4.Ve vyučovací činnosti pracovat podle programu Základní škola.

Ad.1 
-odstraňovat příčiny neprospěchu žáků (vhodná motivace učiva, pomoc zaostávajícím žákům individuální péčí, doučováním, zadáváním speciálních úkolů apod.)
-soustředit pozornost na žáky talentované i zdravotně postižené, vytipovat žáky na vyšetření v SPC Olomouc - Kopeček (se souhlasem rodičů)nebo v PPP OK v Olomouci,
-sestavit plán výuky integrovaných žáků,
-spolupracovat s rodiči při zlepšování úrovně čtení a psaní( domluva na TS),
-pomáhat žákům se zvládnutím učiva po nemoci nebo dlouhodobé nepřítomnosti,
-zajistit činnost výtvarného kroužku, kroužku Hry na zobcovou flétnu a kroužku angl. jazyka,
-dodržovat pracovní řád i řád školy,
-dbát na pravidelné kontroly sešitů a jejich opravu,
-využívat při výuce výpočetní techniku, dle plánu ICT,
-podle možnosti navštěvovat metodické akce a pokračovat v DVPP,
-zúčastňovat se společných schůzí Met. sdružení učitelů 1. stupně v Troubelicích.

Ad.2 -vylepšovat vzhled tříd,
-vzbuzovat zájem žáků o četbu knih a vhodných časopisů, uspořádat výstavku dětských knih,(účast v projektu Klub mladých čtenářů- nakl. Albatros),
- zajistit podle zájmu dětí projekt Školní mléko,KMČ,Zdravé zuby,Strom života,Dopravní výchova,Výchova ke zdraví,Zdravá škola,Zdravá obec,Les ve škole,škola v lese....
-navštěvovat dle nabídky kulturní programy (6xročně),divadla,koncerty,výstavy,muzea,exkurze (dle aktuální nabídky) ,    1 až 2 x ročně navštívit divadlo v Šumperku
- umožnit žákům vzdělávací exkurze, projekt MRKEV – Sluňákov, - vystavovat práce žáků ve třídách a na chodbách,
- pořádat výstavky žák. prací na OÚ,
-zúčastňovat se soutěží vyhlašovaných DDM Uničov, příp. jinými organizacemi,
-pečovat o květiny a zeleň na chodbách a na zahradě,
-zapojit všechny děti do sběru starého papíru, účast ve sběrové soutěži.-pravidelně vystupovat v obci při vítání novorozeňat ( nácvik kulturního programu),
- uspořádat ve škole svátek Halloween ( konec října ),
-připravit program na školní besídky (Mikulášská, ke Dni matek),
-připravit Adventní koncert - 3. nebo 4. neděle adventní, -podílet se na uspořádání maškarního karnevalu pro děti a org. Dětského dne ve spolupráci s TJ Sokol Nová Hradečná a Klubem žen,
-zajistit Vynášení Morany a Vítání jara ( konec března ),
-vhodným způsobem aplikovat do výuky Den Země ( duben ),
- pro žáky 1. až 5. roč. zajistit dopravní výchovu ( DDM Uničov ),
-pro žáky 1. roč. připravit svátek SLABIKÁŘE (měsíc květen),
-zorganizovat Olympijský den - sport. soutěž žáků (červen), spolupráce s okol. školami,
-uspořádat Zahradní slavnost s přespáním ve třídě - posezení u táboráku na zahradě školy pro všechny žáky i jejich rodiče ( netradiční zakončení škol. roku s přespáním ve třídě ),
-zajistit plavecký výcvik pro všechny žáky 1.- 5. roč. (duben až červen),
- celoročně aplikovatVýchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu – mezipředmětově.
Ad3.
-průběžně doplňovat moderní učební pomůcky - zodpovídá ředitel, příp. zástupce,
-za kabinet a uč. knihovnu zodpovídá p. uč. Ševčíková,
-evidencí učebnic a žák. knihovnou je pověřená p. vych. Helena Kalusová,
-za proškolení zaměstnanců v obl. BOZP zodpovídá ředitel školy, případně zástupce ( školit bude Vzděl. středisko Prostějov ),
- seznámit všechny zaměstnance s Prac. řádem a Řádem školy na zahajovací poradě - zodpovídá ředitel, případně zástupce,
-zajistit podle finančních možností obce nátěr střešní krytiny, nutné zajištění nebo oprava starých komínů, výměna podlahové krytiny ve třídách, vybudování sociálního zázemí pro pedagogy – šatna, kabinet, výhledově zrealizovat herní koutek a šatnu pro žáky.


Pedagogické rady - časový a programový plán. 

srpen 2014 Zahajovací porada
1. Pracovní a vnitřní řád školy
2. Plán práce doplnění a připomínky
3.Organizace školy a vyučování ve škol. roce 2008/2009
4. Pokyny k zahájení školního roku – vypracovat rozvrhy hodin, plány učiva
5. Různé

září 2014 Třídní schůzky
– seznámení rodičů s Metodickým pokynem k zajištění BOZ dětí, s plánem práce školy, s organizací školy, s uvolňováním žáků, s odebíráním obědů, s Řádem školy apod.

listopad 2014 Čtvrtletní pedagogická rada
1.Výsledky vých.-vzděl. práce za první čtvrtletí
2.Práce s problémovými žáky v jednotlivých třídách
3.Pokyny pro třídní schůzky
4.Příprava Adventního koncertu a Mikulášské besídky
5. Různé

listopad 2014 Třídní schůzky – viz pedagogická rada

leden 2015 Pololetní klasifikační pedag. rada
1.Výsledky vých. - vzděl. práce za první pololetí
2.Plnění plánu školy - kontrola
3.Spolupráce se spádovou školou v Troubelicích
4. Příprava plánovaných akcí
5. Různé – zápis žáků, tvorba ŠVP


duben 2015 Čtvrtletní pedagogická rada
1.Výsledky vých. - vzděl. práce
2.Organizační pokyny pro třídní schůzky
3.Příprava škol. výletu, oslavy Dne matek, Dětského dne a dalších akcí dle plánu práce
4. Různé

duben 2015 Třídní schůzky – viz pedagogická rada

červen 2015 Závěrečná klasifikační porada
1.Výsledky vých. - vzděl. práce za 2.pol.
2.Hodnocení práce školy ve škol. roce 2008/2009
3.Organizační pokyny na zakončení škol. roku.
4.Předzásobení škol. učebnicemi a pomůckami
5. Různé

Třídní schůzky: září, listopad, duben.
Setkání Školské rady - zajistí předseda MUDr. Polách


V Nové Hradečné 26.8.2014 Mgr. Soňa Trávníčková, ředitelka ZŠ
Comments