Plán práce


 

Základní škola Nová Hradečná, přísp. org., okres Olomouc

Plán práce školy školní rok   2019/2020

                                     I. Organizace školy

I. třída  1. ročník,   10 žáků, tř. uč. Mgr. Soňa Trávníčková, řed., výchovný poradce

II. třída 2. a 3. ročník 10 žáků (3+7) žáků, tř. uč.  Mgr. Hana Ševčíková, AP Radka Pospíšilová

III. třída 4. a 5. roč., 14 žáků  (9 + 5) tř.uč. Mgr. Petra Žvátorová, AP Adriana Pavlíková

ŠA – Blanka Urbášková

1 oddělení ŠD,  30 žáků  vychovatelka  Pavlína Knobová.

Celkem žáků 33. Stravuje se 32 žáků.


 


II. Hlavní úkoly školního roku:


1.Pracovat odpovědně, samostatně a iniciativně. Diferencovaně pečovat o žáky podle jejich intelektových schopností a možností ve spojených ročnících. Podporovat individuální přístup k žákům , podporovat jejich volnočasové aktivity. Zohledňovat žáky s SVP a věnovat se jim.

2.Pěstovat a rozvíjet u žáků  vlasteneckou , estetickou a rodinnou výchovu. Vychovávat a vést žáky k ochraně životního prostředí.

3.Pokračovat v modernizaci materiálně- technické základny školy.

4.Ve vyučovací činnosti pracovat podle programu podle ŠVP ZV  - Základní škola Nová Hradečná -Tvořivá škola  ve všech ročnících.

U žáků individuálně integrovaných vyučovat podle IVP (Individuálního vzdělávacího programu).

Ad.1

-odstraňovat příčiny neprospěchu žáků (vhodná motivace učiva, pomoc zaostávajícím žákům individuální péčí, doučováním, zadáváním speciálních úkolů apod.)

-soustředit pozornost na žáky talentované i žáky vyžadující podpůrná opatření, vytipovat žáky na vyšetření v SPC Olomouc - Kopeček  (se souhlasem rodičů) nebo v PPP OK v Olomouci, Šumperku, Uničově,

-sestavit IVP integrovaného  žáka

-aktivně se zúčastňovat DVPP – zaměřených na jazykové kompetence pedagogů

-spolupracovat s rodiči při zlepšování úrovně čtení a psaní( domluva na TS),

-pomáhat žákům se zvládnutím učiva po nemoci nebo dlouhodobé nepřítomnosti,

-zajistit činnost výtvarného kroužku, kroužku Hry na zobcovou flétnu, kroužku angl. jazyka, přírodovědně – ekologického kroužku, sportovních her pro dívky, vyučovat  nepovinný předmět – náboženství v případě zájmu rodičů

-dodržovat pracovní řád i řád školy,

-dbát na pravidelné kontroly sešitů a jejich opravu,

-využívat při výuce výpočetní techniku, dle plánu ICT,
-podle možnosti navštěvovat metodické akce a pokračovat v DVPP,

-zúčastňovat se společných schůzí met. sdružení učitelů 1. stupně v Troubelicích.


Ad.2                                                                                                              

-vylepšovat vzhled tříd,

- vzbuzovat zájem žáků o četbu knih a vhodných časopisů, uspořádat výstavku dětských knih,(účast v projektu Klub mladých čtenářů- nakl. Albatros),

- zajistit podle zájmu dětí projekt Školní mléko,

- zapojit se do projektu Ovoce do škol

-navštěvovat dle nabídky kulturní programy v MKZ Uničov (4 x ročně)  a v Troubelicích

-1 až 2 x ročně navštívit divadlo v Šumperku,

- umožnit žákům vzdělávací exkurze, projekt MRKEV – Sluňákov,             

- vystavovat a prezentovat práce žáků  ve třídách a na chodbách,

- pořádat výstavky žák. prací na OÚ

- zrealizovat výstavu v Galerii na plotě (červen – září)

- zúčastňovat se soutěží vyhlašovaných DDM Uničov, příp. jinými organizacemi,

- pečovat o květiny a zeleň na chodbách a na zahradě,

- zapojit všechny děti do sběru starého papíru, účast ve sběrové soutěži

- pravidelně vystupovat v obci při vítání novorozeňat ( nácvik kulturního programu),

- uspořádat ve škole svátek Halloween ( konec října ),

- připravit program na školní besídky (Mikulášská, ke Dni matek),

- zorganizovat turnaj ve vybíjené ve spolupráci s Mikroregionem Uničovsk

- připravit Adventní koncert  - 3. neděle adventní                          

- podílet se na uspořádání maškarního karnevalu pro děti a org. Dětského dne ve spolupráci s TJ Sokol Nová Hradečná a Klubem žen

- nacvičit program Vynášení Morany a Vítání jara ( konec března )

- vhodným způsobem aplikovat do výuky Den Země ( duben )

- pro žáky 1. až 5. roč. zařadit dopravní výchovu dle ŠVP, navštívit alespoň 2 x dopravní hřiště ( DDM Uničov )

- pro žáky 1. roč. připravit svátek SLABIKÁŘE (měsíc červen)

- zorganizovat Olympijský den - sport. soutěž žáků (červen) ve spolupráci se ZŠ Troubelice 

- zajistit plavecký výcvik pro všechny žáky  1.- 5.  roč. (září  až listopad),

- zorganizovat vlastivědnou exkurzi do Prahy pro žáky 4. a 5. ročníku

- navázat spolupráci s jinou školou našeho typu (pokud by se podařilo i mezinárodní)

- celoročně aplikovat Výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu – mezipředmětově

-do výuky zařazovat etickou  výchovu, brannou výchovu

Ad3.

- průběžně doplňovat moderní učební pomůcky -  zodpovídá ředitel, příp. zástupce,

- za kabinet a uč. knihovnu zodpovídá p. uč. Ševčíkov

- evidencí učebnic a žák. knihovnou je pověřená p. Blanka Urbášková
- za proškolení zaměstnanců v obl. BOZP zodpovídá ředitel školy, případně zástupce

( školit bude Vzděl. středisko Prostějov )

- seznámit všechny zaměstnance s prac. řádem a Řádem školy na zahajovací poradě  - zodpovídá ředitel, případně zástupce

Pedagogické rady - časový a programový plán.

27.8. 2019 Zahajovací pedagogická rada


1. Pracovní řád a Organizační řád školy včetně všech jeho součástí

2. Plán práce- doplnění a připomínky

3.Organizace školy a vyučování ve škol. roce 2018/2019

4. Pokyny k zahájení školního roku – rozvrhy hodin, plány učiva

5.Seznámení s organizačními pokyny školního roku 2018/2019,

6. Všichni zam. budou proškoleni v oblasti BOZ a PO souběžně proběhne i roční prověrka BOZP (dle termínu Vzděl. Institutu v Prostějově)

7. Různé

Konec září 2019 , pracovní porada a Třídní schůzky (dle potřeby pro rodiče prvňáčků)

1.seznámení rodičů s Metodickým pokynem k zajištění BOZ dětí, s plánem práce školy, s organizací školy, s uvolňováním žáků, s odebíráním obědů, se Školním řádem,  s aktualizovaným 4. Vydáním ŠVP ZV Základní škola Nová Hradečná - Tvořivá škola

listopad 2019  Čtvrtletní pedagogická rada

1.Výsledky vých.-vzděl. práce za první čtvrtletí

2.Práce s problémovými žáky v jednotlivých třídách

3.Pokyny pro třídní schůzky

4.Příprava Adventního koncertu a Mikulášské besídky

5. Různé

listopad 2019 Třídní schůzky – viz. závěry  pedagogické rady

leden 2020 Pololetní klasifikační pedag. rada

1.Výsledky vých. - vzděl. práce za první pololetí

2.Plnění plánu školy -  kontrola

3.Spolupráce se spádovou školou v Troubelicích

4. Příprava  plánovaných akcí

duben 2020 Čtvrtletní pedagogická rada

1.Výsledky vých. - vzděl. práce, kontrola TK

2.Organizační pokyny pro třídní schůzky

3.Příprava škol. výletu, oslavy Dne matek, Dětského dne a dalších akcí dle plánu práce

4. Zápis do 1. ročníku

5. Různé 

duben 2020  Třídní schůzky – viz pedagogická rada

červen 2020 Závěrečná pedagogická rada klasifikační


1.Výsledky vých. - vzděl. práce za 2.pol.

2.Hodnocení práce školy ve škol. roce 2019/2020

3.Organizační pokyny k ukončení škol. roku

4.Předzásobení škol. učebnicemi a pomůckami na další školní ro

5. Různé

Třídní schůzky: září (dle potřeby), listopad, duben.

Setkání Školské rady  - zajistí předseda Školské rady MUDr. Marek Polách, MBA.

V Nové Hradečné  27.8.2019                           Mgr. Soňa Trávníčková, řed. ZŠ 


Comments